cf83cf80cf85cf81cebfcebcceaecebbceb9cebfcf82-cf83cf80e1bfa6cf81cebfcf82-cebaceb1cf80ceb5cf84e1beb6cebd-cebccf80cebfcf8dceb1cf82

Σπυρομήλιος Σπῦρος Καπετᾶν Μπούας

Γόνος ἱστορικῆς οἰκογενείας τῆς Χιμᾶρας, ὁ Σπυρομήλιος γεννήθηκε τὸ 1864. Μὲ πρόθεσι νὰ εἰσαχθῇ στὴν Σχολὴ Ναυτικῶν Δοκίμων, πῆγε στὴν Ἀθήνα, ἀλλά λόγῳ ὑπερβάσεως τοῦ ὁρίου ἡλικίας, δὲν ἔγινε δεκτὸς· τότε, μὲ προτροπὴ τοὺ θείου του, Μεράρχου Χωροφυλακῆς Ἰωάννου Σπυρομήλιου, κατετάγη στὸ Σῶμα Χωροφυλακῆς ὅπου ἐξελίχθη σύντομα σὲ ἀξιωματικό·

Ἔλαβε μέρος στὸν Ἑλληνοτουρκικό πόλεμο τοῦ 1897 ὡς ἐπικεφαλῆς χωροφυλάκων στὴν ἀπόβασι τῆς Ἠπειρωτικῆς Φάλαγγος στὴν Νικόπολη Πρεβέζης, καὶ στὶς ἐκεῖ διεξαχθεῖσες μάχες.

Στὸν Μακεδονικὸ Ἀγῶνα, ἀρχικῶς ὡς ἀξιωματικός μὲ τὴν ὑπό κάλυψι ἰδιότητα τοῦ Γραμματέος στὸ Ἑλληνικό Προξενεῖο Θεσσαλονίκης, ἦταν ὁ καλλίτερος πράκτορας τοῦ Ἑλληνικοῦ Κομιτάτου σ’ ὁλόκληρη τὴν Κεντρικὴ Μακεδονία, ὅπου μὲ τὸ ψευδώνυμο «Σουρὴς», ἔδινε πληροφορίες στὰ ἀνταρτικά Σώματα.Ἀργότερα, ὅταν ὁ ἀγῶνας ἐντατικοποιήθηκε, ἄφησε τὴν ἄχαρη γιὰ τὴν ἰδιοσυγκρασία του ἰδιότητα τοῦ πράκτορος καὶ βγῆκε στὸ βουνὸ, ὡς ἀρχηγός ἀντάρτικου σώματος, μὲ τὸ ψευδώνυμο «Μπούας».

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Ἀνοίξεως τοῦ 1905, οἱ Ἕλληνες, ἀφοῦ δημιούργησαν τὰ βασικὰ στοιχεῖα μιᾶς ἐσωτερικῆς καὶ ἐξωτερικῆς ὁργανώσεως, πέρασαν στὴν ἐπίθεση βάσῃ ἑνός σχεδίου ποὺ προσέγγιζε τὶς προτάσεις τοῦ Κ.Μαζαράκη. Στὸ βιλαέτι Θεσσαλονίκης, ὑπῆρχαν ὀκτῶ κύρια Σώματα. Ἕνα ἀπό αὐτά ἦταν τοῦ Σπύρου Σπυρομήλιου, ἀποτελούμενο ἀπό 25 άνδρες, ποὺ ξεκίνησε γιὰ τὶς ἀνατολικές πλαγιὲς τοῦ Μοριχόβου, πρὸς τὴν Καρατζόβα.

Στὶς 30 Ἀπριλίου 1905, μαζὶ μὲ τὸ Σῶμα τοῦ Μαζαράκη, ξεκαθάρισαν τὴν περιοχὴ τοῦ Ἀλιάκμονα ἀπό βούλγαρους ποὺ δροῦσαν ὡς πληροφοριοδότες, καὶ ἐξασφάλισαν ἀπόλυτα τὶς ἐπικοινωνίες τῶν ἑλληνικών Σωμάτων μὲ τὴν ἐλεύθερη Ἑλλάδα.

Στὶς 3 Μαΐου, ἑνώθηκαν μὲ τὸ Σῶμα τοῦ Ἐμμανουήλ Κατσίγαρη, ποὺ βρισκόταν στὴν περιοχὴ ἀπό τὴν προηγούμενη χρονιὰ, καθὼς καὶ μὲ τὸ μικρὸ Σῶμα Γιοβάνη. Λίγο μετὰ ἀπό τὸν χωρισμὸ του ἀπό τὸν Μαζαράκη, γιὰ νὰ κατευθυνθῇ πρὸς τὸ Μπάχοβο [Πρόμαχοι],ὁ Καπετᾶν Μπούας δέχτηκε ἐπίθεσι πρῶτα ἀπό ἐξαρχικούς [ποὺ εἶχαν εἰδοποιηθεῖ ἀπό ρουμανίζοντες Βλάχους] καὶ ἔπειτα ἀπό τούρκους ποὺ ἔσπευσαν γιὰ νὰ σταματήσουν τὴν συμπλοκὴ.

Ὁ Σπυρομήλιος τραυματίστηκε σοβαρὰ στὸ πόδι, ἀλλά ὁ Κρητικὸς ὁπλαρχηγός Κατσίγαρης, κατόρθωσε νὰ ὁδηγήσῃ τὸ Σῶμα σὲ ἕνα φιλικὸ σπίτι καὶ νὰ κρυφτοῦν μὲ ἀσφάλεια. Παράλληλα, ἡ ἐμφάνιση τοῦ Μαζαράκη, ἀπέσπασε μέρος τῶν πυρῶν τοῦ τουρκικοῦ ἀποσπάσματος.

cf83cf80cf85cf81cebfcebcceb7cebbceb9cebfcf83-e1bca4-cf83cf80cf85cebbceb9cebfcebcceb7cebbceb9cebfcf83-cf83cf80cf85cf81cebfcf83-cebaceb1

Στὶς 25 Μαρτίου 1906, ἰδρύθηκε στὴν Ἀθήνα ἡ Ἠπειρωτική Ἐταιρεῖα [Ἠπειρωτικό Κομιτᾶτο] στὸ πρότυπο τῆς Φιλικῆς Ἐταιρεῖας, ἔχοντας ὡς ἐμπνευστή της, τὸν ὑπομοίραρχο Σπῦρο Σπηλιομήλιο. Σκοπὸς της ἦταν νὰ ἐξαπλωθῇ σ’ ὅλη τὴν Ἤπειρο,νὰ δημιουργήσῃ ἀνταρτικά σώματα καὶ μὲ αὐτά νὰ πολεμήσῃ καὶ νὰ ἐκδιώξῃ τὸν κατακτητὴ.

Ὅταν ἡ Ἑλλάς ξεκίνησε τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1912 τὸν ἱερό ἀγῶνα γιὰ τὴν Ἤπειρο, στὶς 5 Νοεμβρίου ὁ Σπυρομήλιος, ὁ θρυλικὸς καπετᾶν Μπούας τοῦ Μακεδονικού Αγώνα, καὶ Ἀετός τῆς Χιμᾶρας, τὴν ἀπελευθέρωσε.

Καὶ ὅταν τὸν Μάρτιο τοῦ 1914, ὁ Ἑλληνικός Στρατὸς, κατὰ διαταγὴ τῆς Κυβερνήσεως καὶ τῶν Μεγάλων Δυνάμεων, ἄρχισε τὴνἀποχώρησή του ἀπό τὰ ἱερά χώματα τῆς Ἠπείρου, ὁ Σπυρομήλιος, ὄχι μόνο ἀρνήθηκε νὰ ἐκτελέσῃ τὶς ἀθηναϊκές ἐντολές ἐκκενώσεως, ἀλλά στὶς 9 Φεβρουαρίου, κηρύξε τὴν Αὐτονομία τῆς Χιμᾶρας, ὁργανώνοντας ἄμεσα τοπικὰ ἔνοπλα σώματα, τοὺς «Ἱερούς Λόχους».

Στὶς 19 Μαΐου τοῦ 1930, ὁ Ἀϊτός τῆς Χιμᾶρας, ὁ Καπετάνιος τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνα, πέθανε στὴν Ἀθήνα μακριὰ ἀπό τὴν ἀγαπημένη του πατρικὴ γῆ, τὴν ὁποία δὲν μπόρεσε νὰ δῇ ἐλεύθερη. Στὴν διαθήκη ποὺ ἄφησε, ζήτησε νὰ ταφῇ ἐκεῖ, ὅμως οἱ αλβανοί, φοβούμενοι καὶ νεκρὸ ἀκόμη τὸν ἡρωικό ἀρχηγό, ἀρνήθηκαν τὸν ἐνταφιασμό στὴν γενέτειρά του.

 

Πηγὴ τὸ μεγάλο : www.e-istoria.com

Advertisements