a683d-cea4cebfcf85cf81cebaceb9cebacf8c2bceb4ceb7cebccebfcf83ceafceb5cf85cebcceb128429

 

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

Ὅσο καὶ ἂν αὐτὸ ἀκούγεται πρωτοφανές, φαίνεται πὼς μιὰ τελευταία πρωτοβουλία ἀπόσχισης τῆς δυτικῆς Μικρᾶς Ἀσίας ποὺ ξεκίνησε μὲ ἀπροσδόκητο τρόπο, εἶναι ἕνα πρῶτο σοβαρὸ σημάδι γιὰ ἔντονες διασπαστικὲς τάσεις ποὺ ἀναμένονται, σύμφωνα καὶ μὲ πολλὰ ξένα Κέντρα Στρατηγικῶν Ἐρευνῶν, νὰ ξεσπάσουν στὸ ἑπόμενο χρονικὸ διάστημα στὴν Τουρκία μετὰ καὶ τὴν ἐκλογὴ τοῦ Ἐρντογάν στὴν προεδρία. Νὰ μὴν ξεχνᾶμε πὼς ὁ ἴδιος ὁ Ἐρντογᾶν ἔχει χαρακτηριστεῖ σὰν ὁ «μοιραῖος» ἄνθρωπος ποὺ θὰ ἐπιφέρει τὴν τελικὴ καταστροφὴ τῆς σύγχρονης Τουρκίας μὲ τὴν μορφὴ ποὺ ἐπέζησε ἀπὸ τὸ 1922 μέχρι σήμερα.

Τὸ τεράστιο αὐτὸ ζήτημα ἄρχισε μὲ ἕνα ἄρθρο τοῦ Fatih Altayli, πολὺ γνωστοῦ Τούρκου ἀρθρογράφου στὴν ἐφημερίδα Haberturk, ποὺ ἀναρτήθηκε καὶ στὸ διαδίχτυο καὶ βρῆκε τεράστια ἀνταπόκριση μὲ τὸν χαρακτηριστικὸ τίτλο, «Bagimsiz Ege Projesi», δηλαδή, «Σχέδιο Ἀνεξάρτητου Αἰγαίου». Ὅπως ἀναφέρει τὸ ἐπίμαχο αὐτὸ ἄρθρο ποὺ ἄνοιξε κυριολεκτικά τους «ἀσκοὺς τοῦ Αἰόλου» γιὰ μιὰ τεράστια περιοχὴ τῆς δυτικῆς Μικρας Ἀσίας καὶ ὄχι μόνο, οἱ κάτοικοι τῶν περιοχῶν ποὺ βρέχονται ἀπὸ τὸ Αἰγαῖο πέλαγος ἐπιθυμοῦν νὰ ἀποσπαστοῦν ἀπὸ τὴν ὑπόλοιπη Τουρκία καὶ νὰ ἱδρύσουν δικό τους καινούργια ἀνεξάρτητη κρατικὴ ὀντότητα. Ὁ βασικὸς λόγος γιὰ αὐτὴ τοὺς τὴν ἐπιλογή, εἶναι ὅτι πιστεύουν πὼς…. δὲν τοὺς δένει τίποτα μὲ τὴν Ἀνατολία ἐνῶ σήμερα εἶναι ἀναγκασμένοι νὰ ὑποστοῦν τὶς ἐπιλογὲς τῆς ὑπόλοιπης Τουρκίας στὸ οἰκονομικὸ καὶ κυρίως στὸ πολιτικὸ πεδίο μὲ τὶς ὁποῖες ὅμως διαφωνοῦν ριζικά.

Οἱ περιοχὲς ποὺ ἐπιθυμοῦν τὴν αὐτονόμηση ἀκόμα καὶ τὴν ἀνεξαρτησία ἀπὸ τὴν κεντρικὴ διοίκηση τῆς Ἄγκυρας, ἐκτείνονται ἀπὸ τὴν περιοχὴ τοῦ Ἑλλήσποντου (Τσανὰκ Καλέ), μέχρι καὶ τὴν μεσογειακὴ περιοχὴ τῆς Ἀττάλειας, ἐνῶ συμπεριλαμβάνουν καὶ τὴν ἀνατολικὴ Θράκη, καθὼς καὶ τὴν ἐπαρχία τοῦ Ἀφιὸν Καραχισάρ. Εἶναι δηλαδὴ ὅλες ἐκεῖνες οἱ περιοχὲς ποὺ στὴν τελευταία ἐκλογικὴ ἀναμέτρηση γιὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ προέδρου τῆς Τουρκίας, καταψήφισαν μὲ μεγάλα ποσοστὰ τὴν ὑποψηφιότητα τοῦ Ταΐπ Ἐρντογ;aν ὁ ὁποῖος ἐκλέχτηκε οὐσιαστικὰ μὲ τὶς ψήφους τῆς ἐσωτερικῆς Ἀνατολίας. Τὸ ζήτημα φαίνεται πὼς ἔχει προχωρήσει ἀρκετὰ καθὼς οἱ ἐκπρόσωποι αὐτῆς τῆς κίνησης, ποὺ ἄρχισε μὲ ἕνα μὴ σοβαρό, ὅπως χαρακτηρίστηκε στὴ ἀρχὴ ἄρθρο τοῦ Fatih Altayli στὴν ἐφημερίδα Haberturk, ἔχουν κάνει καὶ μιὰ πρώτη ἐκτίμηση «ἀπογραφὴ» τοῦ πληθυσμοῦ τῆς νέας ἀνεξάρτητης περιοχῆς, (ἀνεξάρτητο κράτος;), ποῦ φτάνει τὰ 11 ἑκατομμύρια σύμφωνα μὲ τὶς ἐκτιμήσεις τους. Ἄλλο ἕνα ἐντυπωσιακὸ σημεῖο σὲ ὅλη αὐτὴ τὴν πρωτοφανῆ πραγματικὰ ἱστορία, εἶναι ὅτι ἡ ἐπίσημη γλώσσα ποὺ θὰ ἀναγνωρίζεται στὴν ὑπὸ αὐτονόμηση περιοχὴ δὲν θὰ εἶναι τὰ τουρκικά, ἀλλά, ὅπως ἀναφέρουν χαρακτηριστικά, τὰ …Dengizlice καὶ τὰ Guzeee. Οἱ θιασῶτες αὐτῆς τῆς κίνησης τονίζουν πὼς οἱ περιοχὲς τῆς δυτικῆς Μικρᾶς Ἀσίας εἶναι οἱ πιὸ ἀνεπτυγμένες οἰκονομικὰ καὶ διαφέρουν πολὺ ἀπὸ τὴν ὑπόλοιπη Τουρκία τὴν ὁποία ἀναγκάζονται οὐσιαστικὰ νὰ τὴν συντηροῦν μὲ τοὺς δικούς τους πόρους. Τὸ λιμάνι τῆς Σμύρνης θεωρεῖται σὰν τὸ πιὸ ἀνεπτυγμένο ἐμπορικὰ καὶ οἰκονομικὰ λιμάνι τῆς Τουρκίας, ἐνῶ τεράστια οἰκονομικὴ σημασία δίνεται καὶ στὴν τουριστικὴ κίνηση τῶν περιοχῶν αὐτῶν καθὼς τὰ μεγαλύτερα τουριστικὰ θέρετρα τῆς Τουρκιᾶς, ὅπως τὸ γνωστὸ Μπόντρουμ, ποὺ εἶναι πηγὲς τεραστίων ἐσόδων, βρίσκονται ἐπίσης στὶς ἴδιες περιοχές. Ἐνῶ δηλαδὴ ὁ πλοῦτος ὅλης τῆς χώρας παράγεται καὶ συγκεντρώνεται στὶς περιοχές τους, εἶναι ἀναγκασμένοι νὰ τὸν μοιράζονται μὲ τὴν ὑπόλοιπη Τουρκία μὲ τὴν ὁποία ὅμως ἔχουν ριζικὲς ἰδεολογικὲς καὶ πολιτικὲς διαφορές.

Γεγονὸς εἶναι ὅτι οἱ κάτοικοι τῆς δυτικῆς Τουρκίας θεωροῦν πὼς δὲν ἔχουν κανένα κοινὸ στοιχεῖο μὲ τοὺς κατοίκους τῆς ἐσωτερικῆς Ἀνατολίας ἐνῶ ἀντίθετα πιστεύουν ὅτι ὑπάρχουν πάρα πολλὰ ποὺ τοὺς διαφοροποιοῦν. Τὸ βασικὸ κίνητρο γι’ αὐτὴ τὴν κίνηση εἶναι ὅτι μετὰ τὶς τελευταῖες ἐξελίξεις μὲ τὴν θριαμβευτικὴ ἐκλογὴ τοῦ Ἐρντογάν στὴν προεδρία, οἱ ἀντιθέσεις αὐτὲς ἀναμένεται νὰ ὀξυνθοῦν ἀκόμα περισσότερο καθὼς οἱ περιοχὲς τῆς δυτικῆς Τουρκίας δὲν φαίνεται πὼς εἶναι διατεθειμένες νὰ ἀκολουθήσουν τὸν νέο ἡγέτη τῆς Τουρκίας στὴν γενικότερη πολιτικὴ του πορεία ποὺ ἐνισχύει ἀκόμα περισσότερό το ἰσλαμικὸ προφὶλ τῆς χώρας.

Φαίνεται πὼς ὁ νέος «Σουλτάνος» τῆς Ἄγκυρας δὲν κάθεται καὶ πολὺ ἄνετα στὸν καινούργιο του θρόνο καὶ ἴσως ἀποδειχτεῖ πραγματικὰ πὼς εἶναι ὁ «μοιραῖος» ἄνθρωπος τῆς χώρας του, μὲ ὅλες τὶς συνέπειες καὶ τὶς ἐπιπτώσεις στὴν εὐρύτερη περιοχὴ ὅπου ἀνήκει καὶ ἡ Ἑλλάδα.

Ρωμαίικο Οδοιπορικό

Advertisements