Στις 23 Σεπτεμβρίου 1821 έλαβε χώρα η άλωση της Τριπολιτσάς, μετά από πολύμηνη πολιορκία της πόλης.

Η σφαγή που ακολούθησε εξακολουθεί ακόμα και σήμερα να προκαλεί ισχυρά συναισθήματα. Όπως λέει ο Σπυρίδωνας Τρικούπης :

«Λαός, ἀποτινάσσων πολυχρόνιον καὶ βαρύν ζυγόν, κινεῖται πάντοτε θηριωδῶς κατὰ τῶν δεσποτῶν του· ὁ δὲ ὁπλοφόρος τῆς Ἑλλάδος λαὸς ἦτον ἔτι μάλλον ἀκράτητος κατ` ἐκείνας τὰς ἡμέρας, διότι οὔτε κυβέρνησις ὑπῆρχεν, οὔτε μισθὸς ἐδίδετο, οὔτε τροφαί τακτικῶς διανέμοντο, οὔτε μέλλον ἀσφαλὲς ἐφαίνετο, οὔτε ὁ ἄτακτος ἐπαιδεύετο, οὔτε ὁ σοφρωνῶν ἀντημείβετο. Διὰ ταῦτα ἡ ἡμέρα τῆς ἁλώσεως τῆς πρωτευούσης τῆς Πελοποννήσου ἦτον ἡμέρα καταστροφῆς, πυρκαϊᾶς, λεηλασίας καὶ αἵματος.»

Ας αφήσουμε όμως τον Σπυρίδωνα Τρικούπη να μας εξιστορήσει την άλωση της πόλης.